Wróć do listy

PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY

Prowadzę diagnozę w oparciu o narzędzia psychologiczne przeznaczone do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwala to na ustalenie, czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie, oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Dokładna analiza umożliwia określenie słabszych i silniejszych stron intelektu badanego dziecka. W diagnozie stosuję narzędzia dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka oraz wieku rozwojowego, która kończy się sporządzeniem opinii o dziecku wraz z dalszymi zaleceniami do pracy.

Oferuję:
 • Badanie dojrzałości szkolnej
 • Badanie psychologiczne testem (WISC – R) dla dzieci i młodzieży
 • Rozwój psychoruchowy dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym  i wczesnoszkolnym
 • Rozwój poznawczy i emocjonalno – społeczny
 • Diagnoza zaburzeń rozwojowych pod kątem autyzmu i Zespołu Aspergera
 • Ocenę umiejętności nawiązywania kontaktu oraz kompetencji społecznych
 • Ocenę trudnych zachowań
 • Szczegółowa i wielokierunkowa diagnostyka jest niezbędna, by podjąć skuteczną terapię. Do najczęściej rozpoznawanych chorób i zaburzeń psychicznych w wieku dziecięcym zalicza się i (autyzm, zespół Aspergera, opóźniony rozwój psychoruchowy, niepełnosprawność intelektualna, nadruchliwość ADHD, deficyt uwagi, zespoły genetyczne, zaburzenia neurologiczne, opóźniony rozwój mowy, trudne zachowania, trudności adaptacyjne, zaburzenia snu i jedzenia u małych dzieci, zaburzenia emocjonalne małych dzieci, depresję i zaburzenia emocjonalne. Współpraca z psychologiem dzieci i młodzieży pozwala osiągnąć pozytywne rezultaty dla rozwoju i samopoczucia dziecka.

Prowadzę terpię dzieci i młodzieży:
 • zaburzenia lękowe: napady paniki, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD), fobię szkolną, lęk o zdrowie, fobię społeczną, zespół stresu pourazowego
 • zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego (agresja, impulsywność, wycofanie i nieśmiałość, niecierpliwość, wewnętrzny niepokój, chwiejność emocjonalną, zmienność nastroju, zaniżone poczucie własnej wartości)
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • zaburzenia zachowania (antyspołeczne i agresywne)
 • doświadczenie przemocy i wykorzystania seksualnego
 • trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców, zmianę miejsca zamieszkania, chorobę,
 • pierwsze (czasami trudne) przeżycia miłości i zawodu
 • depresje
 • moczenie nocne
 • zaburzenia nerwicowe
 • obniżony nastrój i negatywizm
 • myśli i próby samobójcze
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia)
 • uzależnienia (np. od komputera)
 • trudności w nauce (lęki szkolne, strach przed oceną, problemy z koncentracją)
 • zachowania agresywne i niekontrolowane
 • trudności w nauce
 • zaburzenia emocjonalne
 • trudności w relacjach rówieśniczych
 • inne problemy okresu dojrzewania
 • specyficzne trudności szkolne: dysleksję, dysgrafię, dysortografię, dyskalkulię

Pomagam rodzicom:
 • Indywidualne konsultacje w problemach wychowawczych
 • Treningi interpersonalne i psychoedukacja
 
Oferta edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych:
 • Trening umiejętności społecznych
 • Warsztaty psychoedukacyjne pt. ,, Emocje dziecka”
 • Warsztaty psychoedukacyjne pt. Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?
 • Warsztaty psychoedukacyjne pt.,, Słowa maja moc, czyli o sztuce doceniania”
 • Trening relaksacyjny- efektywne radzenie sobie ze stresem
 • Trening asertywności
 • Wzmocnij się. Warsztaty rozwijania poczucia własnej wartości
ZAPRASZAM TAKŻE DO WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWE,
W KTÓRYCH REALIZUJĘ ZAJECIA PSYCHOEDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DOSTOSOWANE DO POTRZEB GRUPY


Kontakt Jolanta Twardowska tel. 664294997