AKTUALNOŚCI

W Poradni Progreso istnieje możliwość diagnozy w oparciu o standaryzowane narzędzia psychologiczne pozwalające wyjaśnić mechanizm funkcjonowania dziecka, jego zasoby, deficyty, podłoża zaburzeń. W diagnozie stosujemy narzędzia dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka oraz wieku rozwojowego. W swojej pracy opieramy się na następujących narzędziach:

WISC-R (Skala Inteligencji Wechslera), Raven, Columbia, Cattella i inne.
Diagnoza kończy się wyjaśnieniem mechanizmów funkcjonowania dziecka oraz sporządzeniem opinii o dziecku wraz z zaleceniami do pracy.


Diagnozujemy:

  • gotowość szkolną,
  • problemy w nauce,
  • problemy emocjonalne,
  • inne problemy rozwojowe dziecka i młodzieży.  Poradnia przeprowadza diagnozę psychologiczną osób dorosłych. Badania umożliwiają opis zachowań człowieka w różnych sytuacjach życiowych  i jego względnie stałych cech świadczących o jego funkcjonowaniu w różnych wymiarach (życie osobiste, zawodowe, relacje z innymi ludźmi). Do diagnozy osób dorosłych wykorzystujemy następujące narzędzia :
WAIS-R (Skala Inteligencji Wechslera), Test Matryc Ravena, Test MMPI, EPQ-R – badanie osobowości i inne.