Wróć do listy

PEDAGOG - TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

Specjalistyczne zajęcia terapii pedagogicznej mają na celu:
 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka (umysłowego, psychicznego i społecznego),posiadającego różnego rodzaju deficyty i dysharmonie rozwojowe, na miarę jego możliwości
 • korygowanie zaburzonych funkcji,
 • ułatwianie dzieciom opanowania wiadomości i umiejętności wymaganych na danym poziomie edukacyjnym,
 • zapobieganie powstawaniu zaburzeń  emocjonalnych wynikających z napotkania trudności edukacyjnych,
 • rozbudzanie zainteresowań,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 • wyrabianie właściwej motywacji do nauki.

Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży:
 • brak adekwatnych do możliwości intelektualnych osiągnięć w nauce,
 • określenie rodzaju i przyczyn niepowodzeń szkolnych doświadczanych przez dziecko,
 • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • nieprawidłowości w zakresie funkcji wzrokowych i słuchowych,
 • zaburzenia i opóźnienia rozwoju ruchowego,
 • zaburzenia procesu lateralizacji,
 • zaburzenia rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych.
   
Kontakt Agnieszka Wasik tel. 501652556