Wróć do listy

WADY WYMOWY

Wyróżniamy kilka rodzajów wad wymowy, są to:
  • Seplenienie (sygmatyzm) - to nieprawidłowa wymowa głosek trzech szeregów:

- syczącego - s, z, c, dz,

- szumiącego – sz, ż, cz, dż,

-ciszącego – ś, ź, ć, dź.

Najczęściej spotykamy nieprawidłową wymowę szeregu szumiącego, który jest zamieniany na szereg syczący, np. szafa-safa jak również realizacja międzyzębowa głosek jednego, dwóch lub trzech szeregów.
  • Wymowa bezdźwięczna - zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami, np. b-p, d-t, z-s, ź-ś, ż-sz, dz-c, dź-ć, dż-cz, w-f, g-k
  • Reranie (rotacyzm) - to nieprawidłowa wymowa głoski 'r'. najczęstszą przyczyna jest nieprawidłowa praca lub budowa języka. Głoska ta może być wadliwie  realizowana na przykład poprzez deformacje (słyszymy wtedy różnego rodzaju dźwięki, które nie występują w systemie fonetycznym danego języka). Głoska 'r' może być też zastępowana inną np. przez 'l' lub 'j'. Niekiedy 'r' wymawiane jest nieprawidłowo: wargowo, policzkowo, gardłowo (tzw. francuskie 'r') lub tylnojęzykowo.
  • Rynolalia (nosowanie) - wymawianie głosek ustnych „przez nos” oraz trudności w wymowie głosek nosowych.
  • Lambdacyzm – nieprawidłowa artykulacja głoski l
  • Kappacyzm – Gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głosek tylnojęzykowych, zamiana głoski 'k' na 't' oraz 'g' na 'd'.

Wady wymowy prawie zawsze można skorygować. Korektą, zajmują się logopedzi podczas terapii. Ich celem jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych. Warunkiem poprawnego wymawiania głosek są sprawne narządy mowy, gdyż realizacja każdej głoski wymaga określonego układu artykulacyjnego i pracy określonych mięśni. Dlatego też właśnie terapia logopedyczna obejmuje zabiegi i ćwiczenia uaktywniające niezbędne do artykulacji narządy i mięśnie.